Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

KLOAKERING


Kære bestyrelse og medlemmer i H/F Enghaven

Opgaven med kloakering og etablering af ny vandforsyning i H/F Enghaven er sendt i udbud i dag.

Fire Entreprenørvirksomheder er inviteret til at byde på opgaven. De bydende har muligvis et ønske om at foretage besigtigelse af jeres haveforening inden de giver tilbud på opgaven.

Så fra i dag og frem til den 9 november 2020 kan det være at de kommer forbi ude hos jer.

Da området er meget kuperet, kan det også være at entreprenøren har behov for at komme ind i nogle af haverne. I bedes derfor sørge for at der er adgang til haverne i hele denne periode.

Jeg håber I vil tage godt imod vores (måske) kommende entreprenører hvis I møder dem.

Med venlig hilsen

Laura Andreasen

Odense Kommune

Kontrol måling af overbebyggelse

SÅ KOM LISTEN over haver der skal kontrolleres for overbebyggelse.

Jeg har talt med Anja fra Kommunen for at imødekomme en del af de spørgsmål I har rejst.

Kontrolgruppen fra Odense Kommune kommer UANMELDT på kontrolbesøg. Det vil sige, jeg kan ikke varsle en konkret dato som I har ønsket.

NOGLE af jer der finder jeres have nummer på listen har formodentlig allerede bragt tingene i orden (da fristen jo var d. 1.7.2018) og så er der jo ikke mere i dét, og i kan med smil og korslagte arme tage imod op-måleren.

ANDRE har måske allerede talt med kommunen og fået styr på dispensationer eller andet, og så er dén jo også i orden.IMIDLERTID er det IKKE nok at rette henvendelse til bestyrelsen herom. I er nødt til at kontakte Anja i kolonihave teamet :tlf.: 20159256 e-mail:[email protected]

Hun vil så efterfølgende give bestyrelsen besked hvis I skal slettes af listen.Desværre er det med det her (som med så meget andet) at der ikke er fulgt op på tingene, så derfor er vi blevet pålagt at opmåle på ny og melde tilbage til kommunen på de oplistede haver.Vi beklager den ulejlighed (og evt. irritation) det medfører jer. Den gode nyhed er, at vi (i bestyrelsen) er lige så trætte af det som jer!! Men husk: For hver gang vi kan vinge en opgave af er vi tættere på målet der er at være en forening med styr på vores ting så kommunen har tillid til os og at de på den baggrund kan skrue ned for kontrol-hysteriet 

Ved spørgsmål til byggeri, krav til tank m.m. kontakt da venligst:

Projektkoordinator

Anja Skovslund Henriksen

Direkte tlf. 21 39 36 23[email protected]

Nyt Fra Odense Kommune (18. dec. 2017)

Kære havebestyrelse i H/F Enghaven

Vi har været lidt stille på det seneste.

Vi er travlt optaget af at få sendt svar til de ca. 2500 havelejere, som har indsendt handlingsplan til os.

De fleste foreninger har fået svar vedrørende spildevand og afstand til havelodsskel.Desværre er der dog enkelte foreninger, som vi ikke når at svarer inden jul, deriblandt jeres haveforening.Vi forventer at alle havelejere har fået svar i løbet af 1. kvartal 2018. Både hvad angår skel og størrelse på byggeri.

Som vi tidligere har oplyst, at fristen for at lovliggøre for stort byggeri blevet udsat til 1. juli 2018.

KloakeringH/F Enghaven er fortsat indstillet til at skulle kloakeres. Vi forventer at der træffes endelig politisk beslutning i første halvår af 2018. I får besked, så snart vi ved noget mere præcist.

GeneralforsamlingerIgen i 2018 står Kolonihaveteamet til rådighed for deltagelse i generalforsamlinger, efter foreningernes ønske. Det kan f.eks. være i forbindelse med behov for orientering om et bestem emne eller lignende. Giv os gerne et praj i god tid.

Og derudover ønsker vi selvfølgelig en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for et godt samarbejde i 2017!

Venlig hilsen Anja Skovslund Henriksen

Projektkoordinator Direkte tlf. 21 39 36 23

[email protected] ODENSE KOMMUNE

Erhverv og Bæredygtighed

By- og Kulturforvaltningen

Nørregade 36

5100 Odense C

Nyt Fra Odense Kommune

Kære havebestyrelser

Den 31. oktober 2017 besluttede By- og Kulturudvalget at udsætte fristen for lovliggørelse af for stort byggeri. Fristen for at fjerne overbebyggelse er nu endeligt sat til den 1. juli 2018. Den oprindelige frist var 31. december 2017.

Alle havelejere der har fået konstateret for meget byggeri på haveloddet, vil få en skrivelse fra Odense Kommune om at overbebyggelse skal være fjernet senest 1. juli 2018. Skrivelser om overbebyggelse vil blive udarbejdet af Odense Kommune og givet til Odense Havelodsselskab, som efterfølgende vil fordele dem til de respektive bestyrelser. Bestyrelserne har derefter ansvar for at aflevere skrivelsen til de pågældende havelejere.Denne fremgangsmåde for lovliggørelse af byggeri følger strukturen i lejekontrakten mellem Odense Kommune og Odense Havelodsselskab.

Øvrige svar på handlingsplaner vedrørende spildevand og afstand til havelodsskel sendes fortsat direkte til havelejerne med digital post. Bestyrelserne vil blive orienteret om hvilket svar de enkelte havelejere har modtaget.

Venlig hilsen

Anja Skovslund Henriksen

ProjektkoordinatorDirekte tlf. 21 39 36 23

JernbanenFølgende er i dag (d. 25. januar 2017) afsendt til Landinspektør Erik Blaabjerg Vejdirektoratet fra Odense Havelodsselskab og os.

På H/F Enghavens og OHS vegne , vil vi gerne høre om der er noget nyt i tidsplanen for start på arbejdet på det ekstra spor som kommer til at berøre kolonien.

De kolonihaver som vi (OHS ) har fået at vide event vil blive berørt , er meget frustrerede over at de ikke har nogen tidshorisont for opstart af arbejdet , således at de konkret har noget at forholde sig til.

V.h formand og næstformand i kredsen.

-Det med jordleje og udlejning tager vi på mødet med kommune den første februar....altså bestyrelsen i kolonien gør. Men det er indtil videre den " største " hjælp kredsen har givet os, men alene det at de er gået med os er en god ting ( håber jeg )

Men dette var ordene for nu

Kommunal status på byggeri og spildevand

Alle foreninger har…

-oplyst de enkelte havelodders håndtering af spildevand

-oplyst hvilke havehuse de mener er for store

-oplyst om havehusene ligger for tæt på skel

-så vidt muligt oplyst hvornår husene er bygget

-haft besøg af Odense Kommune

Gode, troværdige og seriøse registreringer.

GODT GÅET!

Hvordan ser det ud?

•MANGE havehuse skal have forbedret spildevandhåndteringen

•En del havehuse skal lovliggøres ved nedrivning af f.eks. overdækket terrasse eller lignende

•MANGE havelodder ligger tættere på havelodsskel end 2,5 m

•En del havehuse har mere end én etage

Hvad så nu?

•Ud fra registreringerne og vores besøg i haverne laver vi en liste til hver haveforening.

•Listen viser hvilke havelodsnumre, der har noget, som skal bringes i orden.

•Nogle haveforeninger ønskes kloakeret.

•Til december forventer vi, at der er truffet endelig beslutning om hvilke foreninger der skal kloakeres.

•De andre foreninger skal håndtere spildevand anderledes, f.eks. samletanke, udslagskumme etc.

Byggeri, eksempel:

•Lod nr. 8 vurderes at være for stort og skal kontrolmåles af bestyrelsen.

•Hvis kontrolmålingen viser, at huset ér for stort skal det dokumenteres hvornår huset er bygget og der skal fremfindes byggetilladelser.

•HVIS der findes lovlige byggetilladelser eller huset er meget gammelt, kan det måske få lov til at blive stående, selvom det er for stort.

•Hvis ikke, skal der laves en handlingsplan for hvordan og hvornår huset vil blive lovliggjort.

Skel og 1. sal

Mange havehuse ligger for tæt på hinanden og udgør en brandrisiko.Vi undersøger i øjeblikket om der kan gives dispensation til at det bliver stående.

1. sale til personophold er ikke tilladt og det er lodrette vinduer over stueplan heller ikke.Vinduerne skal blændes af.

Når I får listerne fra os, så står der hvilke haver I skal ses nærmere på.

Lokalplanlægning

Odense Kommune arbejder fortsat på at lave én samlet lokalplan med ens regler.

Målet er at alle foreninger må bygge havehuse på 15 %.

I inviteres til en workshop i marts 2017.

OBS!

1.Haveejeren er selv ansvarlig for at kloakmesteren får ansøgt om samletanken og får den færdigmeldt.

2.En samletank er først lovlig når Odense Kommune har modtaget en færdigmelding fra kloakmesteren.

Hjælp haveejerne med at huske dette!

Vi ser MANGE eksempler på at der betales mange penge for etablering af en samletank, uden om Odense Kommune.

Det er ulovligt og kan medføre ekstraomkostninger for haveejer til lovliggørelse af tanken efterfølgende!

Rapport om jernbanenNedenstående link henviser til en artikel i Fyns.dk.I forlængelse af artiklen findes rapporten, som kan læses direkte.I artiklen findes tillige de høringssvar der er fremkommet.

Kontoret ligger inde med et par fysiske eksemplarer af rapporten, såfremt nogle måtte ønske at læse den i papirform.

http://www.fyens.dk/article/3067537

Seneste nyt om KLOAKERING (Kommunens bemærkning):

Underskrevet Maria I B Benavent, Civilingeniør Odense Kommune.