Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

Husk!adresseændringer straks skal

meddeles kassereren eller indsendes som 

e-mail til:

[email protected]Referat af generalforsamling 2022

FREMMØDTE: 82 personer

STEMMESEDLER UDLEVERET: 142

Fra bestyrelsen: Karten J., Karten R., Wolfgang, Lars Brylle, Heidi og Nicoline.

Fraværende: Charlotte grundet Corona.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Anja Lærke.

Anja L. var ikke til stede. Carsten Duus blev valgt.

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

Forretningsordenen blev godkendt.

1.b Nedsættelse afstemmeudvalg:

Gitte Have 76, Allan Have 237, Kim Have 195.

2. Beretning ved formanden:

Grundet Corona var det ikke muligt at afholde generalforsamling start 2020. Derfor er alle bestyrelsesmedlemmer på valg i år.

Der har været 32 havehandler i 2020, og der blev afholdt div. arrangementer samt sommerfest for både voksne og børn. Fælleshuset blev renoveret, og en aften for de hjælpende blev afholdt på Restaurant Tårnet. Alt dette inden lockdown igen var aktuel i efteråret 2020.

2021 startede med Corona og fælleshus blev lukket indtil et godt stykke hen på sommeren.

Kontoret blev holdt åbent, med div. krav om Coronaristriktioner.

Der er blevet handlet 35 haver i 2021.

Der var ansøgninger om byggetilladelser/opmåling af huse, samtaler med Od. Kommune samt OHS. Værkstedet blev der bygget videre på.

Kloakeringen startede og dette går efter planen. Igen var der div. arrangementer for børn og voksne efter de givende regler mht. Corona. Der var præmievandring og en god aften for vinderne. Bestyrelsen overtog administrationen af Fælleshuset i april.

Planer for 2022: Nybygning af kontoret. Køb af Have 201 med henblik på udvidelse af Fælleshuset i 2023. Bestyrelsen er opmærksomme på den politiske interesse ang. beboelse i HF. Vi afventer hvad udfaldet bliver, og informerer så snart vi ved noget konkret.

Mette R. Have 172: Opfordrer til at undersøge om grøn energi ved Energi Fyn for at spare penge i fælleshus på forbrug. Karsten J. undersøger dette.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2020. Wolfgang fremlagde for 2020, 2021 og 2022.

Mette R. 172: spørger ind til div. punkter til regnskabet for 2021. Wolfgang svarer:

Restancer/rykker/adm.mm er indtægter. Vand/renovation er ligeledes indtægt, da det bliver opkrævet via haveleje.

Hans Have 152: Hvorfor ikke underskrevet af revisorer? Svar: Er underskrevet af revisorer.

3 a. Fremlæggelse af vejledende budget for 2021

Flemming Have 92: Ønsker større udspecificering af regnskabet for 2021. F.eks. hvorfor er der brugt mindre på administration i 2021 end i 2020?

Wolfgang forklarer, at bl.a. udgifter samt brandforsikringen har været som indtægt i 2020/2021, men ophører i 2022.

Ønsket om større udspecificering er taget til efterretning.

3 b. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2021

3 c. Fremlæggelse af- og afstemning om vejledende budget 2022

Gitte Have 76: vil vide om bestyrelsen indhentet tilbud til kontorbygningen, så 500.000 kr., er det eksakte beløb? Med forbehold for et vist +/- er 500.000, - vurderer bestyrelsen at beløbet er realistisk. Det er værd at bemærke, at foreningen kan rejse pengene efter havelejeindtægter i 2022. Vi skal med andre ord ikke ud og låne pengene.

Torben Have 94: spørger til posten ”Lokaleomkostninger”? Posten dækker kontingent til OHS, el, vand, varme m.m., Odense Renovation, rengøring, dekoration, reparation, vedligeholdelse, ejendomsforsikring.

Henrik Have 221: Undrer sig over udgifter til vejarbejde, da det det efter sigende er Munch som skal renovere disse. Foreningen har stadig udgifter til vejarbejde, da der skal graves til tilkobling af kloak og vand både til kontor samt fælleshus.

Mette 172: Hvorfor et nyt fælleshus og udvidelse af dette? Bestyrelsen har regnet på det, og en udvidelse af Fælleshuset vil kunne tjenes hjem inden for en overskuelig årrække. Der skal være jubilæumsfest i 2023, så her kan der spares op til 50.000 kr. ved ikke at skulle leje telte, gulve osv. Desuden kan der afholdes generalforsamling i HF, derved undgår vi lejeudgift til OHS. Efter 5 år, og div. arrangementer, vil udgifterne ved et nyt fælleshus være tjent hjem.

Torben Have 194: Hvis budget for 2022 bliver godkendt, betyder det så en godkendelse af nyt kontor? Ja! Kontoret er i dårlig stand med råddent gulv og kælder under, fugt der driver fra væggene osv. Alternativet er leje af en beboelsesvogn, da der er farer for at gulvet går i stykker. Dette kan vi ikke tilbyde HF medlemmer eller bestyrelsen. Samtidig er det bestyrelsens opgave at forbedre fællesskabet i HF således, at en ny bestyrelse på længere sigt, kan overtage nyt kontor og nyt fælleshus. Igen til gavn og glæde for samtlige medlemmer af HF. Der er overskud på budgettet, og disse skal bruges konstruktivt i form af byggeprojekter i 2022 og 2023.

Michael Have 164: Ønsker information om kontoret var meddelt før generalforsamlingen eller en evt.

særskilt afstemning. Der er informeret korrekt, forud for generalforsamlingen, idet dagsorden/budget/regnskab er fremsendt til alle medlemmer 14 dage før generalforsamlingen. Afstemning er efter de givende regler for afstemningen om vejledende budget for 2022 ved generalforsamlingen er således overholdt.

Gitte Have 263: Mener nyt kontor er en god idé. Vil dog gerne have en melding via mail, så der er mere end et par min. til at tænke over fornyelsen. Vivian Have 152: Ønsker info. via Facebook. Bestyrelsen tager ønsket til efterretning.

Michael Have 196: Opfordrer til mere info. når det gælder større udgifter til HF. Bestyrelsen minder om, at da vi overtog roret for 4 år siden startede vi med et budget på 0 kr. Nu er der et stort plus, som bestyrelsen vælger, skal gå til forbedring af bl.a. HF-kontor samt fælleshus, sådan at alle får glæde af dette overskud.

Mette 172: Bestyrelsen har mandat til at bygge kontor eller andet via deres valg til foreningen. Ønsker dog mere gennemsigtighed og regnskaber skal sendes ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. Bestyrelsen tager til efterretning at budgetterne fremover sendes ud sammen med forretnings- og dagsorden.

Melanie Have 66: Ønsker at medlemmer bliver inddraget ang. bygning af kontor, så man kan komme med bidrag. Stoler på bestyrelsen, men ønsker mere gennemsigtighed ang. Kontor. Det er bestyrelsens vurdering, at medlemsinddragelse på dén måde, vil skabe stor forsinkelse af kontorbyggeriet. Der vil være mange forslag, som bestyrelsen skal forholde sig til. Bestyrelsens byggeansvarlige har lang erhvervsmæssig erfaring, og alle beslutninger tages af en samlet bestyrelse, efter grundige overvejelser. Bestyrelsen tager til efterretning at skabe gennemsigtighed i byggeprocessen.

Gitte Have 76: Pga. nyt kontor og manglende gennemsigtighed i det vejledende budget for 2022 stemmer hun nej til punkt 3 c. Det er ikke bestyrelsens intension at spille med lukkede kort. Medlemmer kan altid se budget i kontortiden.

Oplyst til medlemmer fra bestyrelsen inden afstemning af 3 c.:

Medlemmer er orienteret om regnskab og budget for 2020, 2021 og 2022. Punkt 3, 3 a, 3 b og 3 c Punkterne blev vedtaget af flertallet ved håndsoprækning.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2022.

1. Bestyrelsen foreslår at havelejen fortsætter uændret i sæson 2022, forudsat Kommunen ikke varsler stigning i forbindelse med kloakering, i løbet af sæson 2022. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

2. Forslagsstiller: have 152 Vivian og Hans Bertelsen:

Årsregnskab og Budget skal hvert år slås i Enghaven kun for medlemmers Facebook side. Skriv Ja eller Nej på stemmesedlen.

Kredsformanden orienterede om, at nye vedtægter gældende fra marts 2022 tilskriver at medlemmerne via mail eller post 14 dage før generalforsamling får tilsendt regnskab og budget for den konkrete haveforening.

Have 259: bakker op om mere gennemsigtighed, men mener ikke budgetterne hører hjemme på dette medie (Facebook).

Mette 172: Finder det mere relevant at disse oplysninger vedlægges ved indkaldelse til generalforsamling.

Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning, og blev ikke vedtaget.

3. Forslagsstiller: have 152 Vivian og Hans Bertelsen.

Årsregnskabet og Budgettet skal føres mere detaljeret. Poster på over 50.000 skal splittes op så det fremgår hvad de er brugt til. Skriv Ja eller Nej på stemmesedlen.

Hans 152: Vil ikke mistænkeliggøre kasser, men ønsker mere gennemsigtighed, og et regnskab som er mere specificeret.

Wolfgang forklarer, at regnskabet er sammenkogt på en side så det er mere overskueligt til generalforsamling. Revisorer gennemgår alle bilag og godkender. Alle kan komme i kontortid og se disse.

Rasmus Have 31: Foreslår at det fulde regnskab bliver sendt pr. mail på Excel ark og ud fra dette fremlægges så de komprimerede budgetter til generalforsamling.

Forslaget godkendes ved håndsoprækning, og bestyrelsen sørger for at det træder i kraft pr. 2023.

4. Forslagsstiller: have 152 Vivian og Hans Bertelsen.

Regnskab for Fælleshus opgøres som separat punkt i Årsregnskab Skriv Ja eller Nej på stemmesedlen.

Forslaget trækkes tilbage.

5. Forslagsstiller: have 269, Lykke Poulsen.

6. Hvert havelod skal være anlagt ”grønt” på minimum 60% af haveloddets størrelse. Heraf skal minimum 5% være blomsterbede og eller køkkenhave. Desuden skal der være mindst 2 frugttræer på hver havelod.

Forslaget skal gælde for fremtidige havehandler.

Forslagsstiller ikke mødt op pga. Corona. Matte R. overtager forslag for Lykke.

Forslaget blev ikke vedtaget, under henvisning til lokalplanen.

7. Forslagsstiller: have 154, Rikke Lamaignere.

Ændring i vores ”Facebook-kultur”

Kunne vi gøre det sådan, at indlæg der principielt er holdninger og spørgsmål direkte målrettet bestyrelsen blev sendt til bestyrelsen på mail, og ikke blev lange spekulationer og diskussioner på vores Facebook-side?

Forslagsstiller ikke mødt op pga. Corona. Forslaget trækkes tilbage.

5. Valg

A): Valg af formand for 2 år

På valg: Karsten Jelstrøm (modtager genvalg) - andre kandidater?

Genvalgt uden modkandidater.

B): Valg af kasserer for 1 år.

På valg: Wolfgang Schmitz (modtager genvalg) - andre kandidater?

Genvalgt uden modkandidater

C): Valg af Sekretær for 2 år.

På valg: Charlotte Vestengård (modtager genvalg) - andre kandidater? Genvalgt uden modkandidater

D): Valg af byggeansvarlig for 1 år

På valg: Karsten Rasmussen (modtager genvalg) - andre kandidater?

Genvalgt uden modkandidater

E): Valg af byggeansvarlig for 2 år

På valg: Lars Brylle (modtager genvalg) - andre kandidater?

Genvalgt uden modkandidater

F): Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

På valg: Heidi Johansen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår: Carsten Kringelum Duus – andre kandidater? Valgt uden modkandidater

G): Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år

På valg: Nicoline (modtager genvalg) - andre kandidater? Ja: Mette have 172.

Nicoline blev valgt med 94 stemmer

Mette fik 20 stemmer

3 stemmer var ugyldige

H): Valg af 1. suppleant for 1 år

Bestyrelsen foreslår: Heidi Johansen (modtager valg til supleantposten) - andre kandidater? Ja: Jason have 187, Thordis have 203, Bruno have 43

Bruno blev valgt med 44 stemmer

Heidi fik 33 stemmer

Tordis fik 28 stemmer

Jason fik 10 stemmer

I): Valg af 2. suppleant for 1 år

Bestyrelsen foreslår Bjarne Jensen (modtager valg til supleantposten) Bjarne trak sit kandidatur - andre kandidater? Ja: Jason have 187, Tordis have 203, Mette have 172

Tordis blev valgt med 44 stemmer

Mette fik 35 stemmer

Jason fik 30 stemmer

Der var 5 blanke stemmesedler og 2 ugyldige

J): Valg af revisor for 2 år.

Allan Rasmussen blev valgt

K:) Valg af revisor for 1 år.

Martin Lindberg blev valgt

L): Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år

Mette Have 172 og Duygu Have 259

M): Valg af vurderingsudvalgsformand for 2 år

På valg: Rasmus Brylle (modtager genvalg) - andre kandidater?

Rasmus valgt uden modkandidater

N): Valg af 2 medlemmer til vurderingsudvalg for 1 år

Bestyrelsen foreslår: Michael Birch Jensen og Thomas Litau Jensen – andre kandidater? Michael og Thomas blev valgt

O): Afstemning om havebladets fortsættelse

Der var flertal for havebladets fortsættelse

P): Valg af 7 delegerede til kredsrepræsentantskabet

– bestyrelsen blev valgt

8. Eventuelt

Flemming Have 95: Ang. telte og autocampere i Lokalplanen. Hvordan forholder det sig med disse forbud? Svar: Pga. brandfare ved mange telte samlet, som ved Tinder Box, er dette forbudt.

Mobilehome under 35oo kg. må være i haven, men man må ikke overnatte. Når det er sagt, så tal med bestyrelsen ang. teltopsætning, og der kan findes en aftale.

Der ønskes mere tydelige regler for bassiner i haven.

Mette Have 172: Ser problem ved at fremhæve kandidater til valg ved generalforsamlingen. Går ud over demokratiet. Det skal tages til eftertragtning, om det er bestyrelsen, der skal fremhæves eller demokratiet. Mener det kan få medlemmer til ikke at melde sig til de forskellige poster.

Bestyrelsen: Det er ikke ualmindeligt at fremhæve medlemmer til poster. Demokratiet er til stede, idet alle har mulighed for at indgive deres kandidatur. Alle medlemmer bliver spurgt, om de ønsker opstilling til posterne. Stiller der flere/andre kandidater op, end det der er foreslået af bestyrelsen, er det til enhver tid generalforsamlingens stemmeresultat der afgør hvem der bliver valgt. På den måde holder vi os helt inden for den ”demokratiske skive”

Michael have 16: Finder det rart at få anbefalet personer på de forskellige poster. Mener ikke, han er blevet dikteret, hvem han skal stemme på.

Laura, Od. Kommune, Kolonihave Teamet – kloakering:

Der bliver gravet til 2 brønde på hvert havelod. En til kloak og en målebrønd. Sidstnævnte kobles på nye målerbrønde.

Munch overholder tiden, men denne kan skride lidt, fordi der afventes svar fra Bane Danmark om, hvornår de sidste rør kan graves eller skydes i jorden.

Det er vigtigt, at medlemmerne ikke kobler rør til i de enkelte haver, førend det officielt bliver meldt ud fra Kommunen/bestyrelsen.

Når dette er gjort, skal der gives oplysning og ansøgning om, hvilke haver der bliver kloakeret. Der skal en autoriseret kloakmester til at godkende rør og gravearbejde. Derefter giver Od. Kommune en tilladelse til tilkobling og kloakmesterattest sendes til kommunen som laver den endelige færdigmelding af det enkelte havelod.

Havelejen stiger for alle medlemmer med 3-4000 kr. om året. Dette er en varig stigning, da det er en forbedring af de enkelte haver. Od. Kommune skal godtgøres for udførelse af kloakeringen samt til vedligeholdelse. Laura fortæller endvidere, at nogle foreninger har oprettet en konto til ekstra vedligeholdelse ifb.m. kloakering. Enghaven har ikke taget stilling til oprettelse af en sådan konto.

Bane Danmark har meldt, at der vil blive eksproprieret i 2023. Hvor stort et arbejdsareal Bane Danmark vil bruge vides ikke.

De som er i farezonen for ekspropriering, vil ikke blive forpligtet kloaktilslutning.

Munch lapper vejene og melder, at de er tilfredse med at være i HF Enghaven.

Referat af generalforsamling 2020


1. Valg af dirigent

Anja Lærke blev enstemmigt valgt.


1.a Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.


1.b Nedsættelse af stemmeudvalg

Uffe, Tordis, Doris og Janne


2. Beretning ved formanden 


3. Formanden beretter: 

Det overordnede ansvar for fælleshuset påhviler bestyrelsen, og daglig koordinator er Janne som var eneste rettidige ansøger til posten da den blev opslået. Der sker en del aktiviteter i fælleshuset. I løbet af januar 2020 er fælleshuset blevet gennemgribende renoveret indvendigt. I den forbindelse inviterer vi alle medlemmer til reception d. 7. marts 2020 kl. 13-15. Udskiftning af defekte vandmålere blev iværksat i forbindelse med aflæsning af vandmålere i marts 2019. Der mangler stadig udskiftning af nogle enkelte målere. Disse bliver udskiftet ifb. med vandaflæsning i marts 2020. Udslåningshuset blev færdigt, ligesom kontoret fik en udvendig makeover. Den gamle garage blev taget ned og der er lagt an til at bygge nyt og bedre. Vejene blev renoveret i foråret, men det våde efterår og vinter, med deraf følgende uhyrlige mængder regn, har gjort det svært at vedligeholde dem. Vi fik holdt en succesfuld jubilæumsfest med et stort medlemsfremmøde. Der har været 45 havehandler i 2019, og enkelte medlemmer har fået opsagt deres lejemål. 


Plan for 2020: 

o Vejene skal have den årlige større renovering. 

o Der skal bygges ny garage ved kontoret, og kontoret skal renoveres udvendigt på bagsiden (ind mod have 75) 

o Der skal støbes en beholder (i container-størrelse) til gren-affald (IKKE haveaffald med jord!)


I takt med at vi bliver flere og flere der bor i haven oplever vi som bestyrelse en tendens til at medlemmerne forventer at vi er tilsvarende mere og mere tilgængelige. Også UDEN FOR SÆSON, OG ÅBNINGSTID I SÆSON. Det har betydet at vi har skulle afse adskillige timer til kontorarbejde i forb. med havehandler og hjælp til byggetilladelser i løbet af efteråret og vinteren, samt flere dage om ugen i løbet af forår og sommer. Det vil vi gerne imødekomme, men som udgangspunkt ligger bestyrelsesarbejdet fra 1.4. – 31.10. på lørdage i kontorets åbningstid. Vi har derfor besluttet at medlemmerne må betale for de ydelser der kræver administrations- og kontortid uden for kontorets normale åbningstid. Det betyder at fra 1.4.2020 koster en havehandel 500,- (som betales kontant/mobilepay) og hjælp/ekspedition af byggeansøgninger koster 250,- (som betales kontant/mobilepay). 


Som følge af en politisk beslutning om bedre affaldssortering vil havelejen fra 2020 blive pålagt 160,- til renovation. For det beløb har man fri adgang til at komme af med grenaffald hele året samt mulighed for bortskaffelse af storskrald ved kontoret 2 gange om året (ved sæson start og sæson slut). Hvis man derudover ønsker dagrenovation i sin egen have skal dette bestilles hos bestyrelsen, enten ved henvendelse til kassereren eller på mail: [email protected] Prisen for dagrenovation med de mindste affaldscontainere (man skal have 2) er samlet 880,- pr. år. Beløbet kræves forud og for et helt år ad gangen. Man skal fortsat køre sin affaldscontainer ud til det opsamlingssted der ligger nærmest ens have. På grund af den nye renovationsordning opkræves havelejen lidt senere i år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 ved kassereren


Kassereren fremlægger revideret budget for 2019. Der er ingen kommentarer til regnskabet.


3.a Fremlæggelse af vejledende budget for 2020 Kassereren

fremlægger vejledende budget for 2020.


Spørgsmål fra salen:

o Hvad dækker posten ”Brandforsikring” over? Det er penge der opkræves sammen med havelejen som efterfølgende overføres til Kolonihaveforbundet Danmark til dækning af kollektiv brandforsikring. 

o Hvad dækker så posten ”Forsikring” over? Det er en separat ansvarsforsikring som dækker f.eks. hvis et medlem kommer til skade ved en fælles arbejdsdag. 

o Hvorfor skal man betale 880,- for renovation hvis der opkræves 160,- over havelejen? De 160,- er tvunget som følge af et politisk tiltag. Hvis man ønsker afhentning af dagrenovation, koster det yderligere 880,- som opkræves på særskilt faktura for et år.


4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2020

Der er ingen indkomne forslag.

Havelejen forbliver uændret.


5. Valg


5 a. Valg af formand for 2 år

På valg:

Karsten Jelstrøm (modtager genvalg)

Karsten Jelstrøm genvælges enstemmigt.


5 b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg:

Heidi Johansen (modtager genvalg)

Michael B. Jensen

Jason

Allan Rasmussen

Thomas Littau Jensen (modtager ikke genvalg)

Karsten Rasmussen (modtager genvalg)

Karsten blev genvalgt med 121 stemmer

Michael B. Jensen blev valgt med 88 stemmer

Heidi blev genvalgt med 81 stemmer

Jason fik 28 stemmer

Allan Rasmussen fik 58 stemmer

Der blev afgivet i alt 135 stemmer


5 c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

På valg:

Janne (kan ikke modtage genvalg)

Nicoline

Jason

Eva Madsen

Bjarne Wang

Nicoline blev genvalgt med 108 stemmer

Eva Madsen blev valgt med 69 stemmer

Jason fik 38 stemmer

Bjarne Wang fik 24 stemmer

Der blev afgivet i alt 135 stemmer

5 d. Valg af revisor for 1 år

På valg:

Jørgen Rasmussen

Jørgen var eneste opstillede og blev enstemmigt valgt


5 e. Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år.

Martin Lindeberg

Bjarne Wang


5 f. Valg af 2 vurderingsmænd/kvinder for 1 år

Opstillede:

Michael Eriksen

Simon Rasmussen

Martin Lindeberg

Rasmus Brylle

Rasmus Brylle blev valgt med 81 stemmer

Michael Eriksen blev valgt med 65 stemmer

Martin fik 47 stemmer

Simon fik 39 stemmer

Der blev afgivet i alt 135 stemmer


5 g. Valg af bladudvalg

Benedikte

Anja Lærke

Thomas Litau

Tordis


5 h. Valg af 1 delegeret medlem (udover bestyrelsens 6 delegerede til repræsentantskabet

Opstillede:

Harry

Louie

Louie blev valgt med 74 stemmer

Harry fik 47 stemmerDer var i alt 135 stemmer 


6 Eventuelt  _________________________O______________________


  

Referat af generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent.

Anja Lærke blev enstemmigt valgt 

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

Enstemmigt godkendt 

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

Stemmeudvalg: Bjarne, Heidi B.H., Eva G., Lange, Janne 

2. Beretning ved formanden.

Forud for beretningen holdes 1 minuts stilhed for de 4 havemedlemmer vi mistede i 2018. 

-Under formandens beretning takkede han på foreningens vegne alle de frivillige der har hjulpet til ved arbejdsdage, udvalgsarbejde og andet. Det er en stor hjælp, og uden denne entusiasme fra mange af foreningens medlemmer havde vi ikke været nået i mål med så mange ting som vi er.

-Bestyrelsen overtog et kaotisk regnskab. Det medførte at nogle havelejere blev uretmæssigt rykket for havelejerestance – det beklagede formanden. 

-Thomas fik som det første renoveret kontoret indvendig, og sekretæren fik ryddet op i papirer, fik styr på manglende dokumenter, herunder lejekontrakter, og manglende færdigmeldinger fra 2013 og frem. Der fulgte et stort skriftligt kommunikationsarbejde ift. reducering af overbebyggede havelodder. Der resterer to haver som det ikke er lykkedes bestyrelsen at etablere samarbejde med havelejerne om. Disse er nu overdraget til Kolonihaveforbundet Danmark.

-Vi fik en vandregning så stor, at formanden frygtede at det ville føre til foreningens bankerot. Ved hjælp fra en venlig sjæl i Vandcenter Syd og en del møder, lykkedes det at få en reduktion i regningen (på 40.000,-) så det var muligt både at betale og undgå en katastrofe.

-Foreningen har brugt urimeligt mange penge på porto i forbindelse med udsendelse af opkrævninger, rykkere, påtaler m.m. Mange af brevene er kommet retur med fejl i adresserne. Det er ikke rimeligt at flertallet skal betale for de mange medlemmer der ikke sørger for at opdatere om adresseændringer. Det har vi taget konsekvensen af, og pålagt gebyrer:

Alm. brev: kr. 25,-

Påmindelse/opsigelse 250,-

Anbefalet brev 150,- 

-Vi nåede en stor del af det vi havde planlagt i 2018, herunder asfaltering af hovedindgangen og renovering af de 3 mest belastede havegange. Der mangler stadig lidt på udslåningsbygningen som bliver gjort færdigt i år. Karsten R. arbejdede i starten af sæsonen en del med vandspild på flyvepladsen, og et enkelt større brud på gang 9 i sidste halvdel af februar.

-Fælleshuset er blevet renoveret udvendigt, af frivillige kræfter og for fælleshusets egen regning. 

-Det blev nævnt ved sidste generalforsamling at bestyrelsen ikke ville tage det skattefrie honorar der lovpligtigt følger frivilligt bestyrelsesarbejde. Sådan blev det i hele sæson 2018, men fra og med sæson 2019 tager bestyrelsen det skattefrie honorar. Dette set i lyset af hvor mange timer der er blevet brugt på bestyrelsesarbejde. De 3 ”tunge” bestyrelsesposter har taget op til 20 arbejdstimer pr. uge pr. medlem, og i nogle uger mere. Så honoraret vurderes at være helt berettiget.

-Bestyrelsens overordnede plan for 2019:

Udslåningshus færdiggøres

Veje renoveres og efterfyldes

Kontoret renoveres udvendigt (som fælleshuset)

En del vandmålere skal skiftes

Nye opslagskasser

Afholdelse af jubilæumsfest (d. 6.7.2019) 

Spørgsmål til formandens beretning: 

* Hvor skal pengene komme fra til best.honorar? Det skal de (selvsagt) fra de indtægter vi har, herunder havelejen)

* Hvordan kan vi sikre os imod at vi ikke risikerer sådan en vandregning igen? Det kan vi jo aldrig sikre. Men vi kan skærpe opmærksomheden (alle sammen) når vi kommer rundt i foreningen.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2018.

Wolfgang gennemgår regnskabet. Der er en del forvirring ift. betaling af skorstensfejning, som forsøges forklaret.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Wolfgang gennemgik de nye fakturaer, og forklarede om de 3 betalingsmuligheder (giro, mobilepay og bankoverførsel). Derudover er man som sædvanlig velkommen til at komme på kontoret og betale kontant.

3 a. Fremlæggelse af vejledende budget for 2019

Budget 2019 fremlægges og godkendes. 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2019.

-Havelejen forbliver uændret. '

-Der stemmes for forslaget med hæk-højde jf. hegnsloven: 180 cm. For hjørne hæk: 130 cm. 5 meter fra hjørnet i begge retninger.

-Der stemmes imod forslaget om bredbåndsmaster.

-Parkering på gangene og afbrænding er et problem. Formanden henstiller til at man følger de foreskrevne regler.

-Der stemmes imod forslaget om muligheden for at købe aflad for at deltage i fælles arbejdsdage.

-Bestyrelsen foreslår 3 æresmedlemsskaber, hvor forsamlingen stemmer for de 2 af de 3.

5. Valg

A): Valg af kasserer for 2 år.

På valg:

Wolfgang Schmitz (modtager genvalg)

Wolfgang blev enstemmigt valgt. 

B): Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg:

Lærke Kit (modtager ikke genvalg)

Charlotte Vestengård (modtager genvalg)

Lars Brylle

Lars Brylle og Charlotte blev enstemmigt valgt. 

C): Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år.

Janne og Nicoline blev valgt. 

D:) Valg af 2 revisorer for 1 år.

Allan og Jørgen blev valgt

E): Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år

Tordis og Eva G.

F): Valg af vurderingsudvalgsformand for 2 år

Michael B.J. blev valgt. 

G): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg for 1 år

Casper og Martin blev valgt. 

H): Valg af bladudvalg

Bladudvalget blev genvalgt, og fik Heidi B.H. med på holdet. 

I): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

Bestyrelsen fortsætter som delegerede.

7. Eventuelt

Gennemgang af nyt skidtbrev, samt orientering om markante opstramninger.

Utilfredshed med at fælleshuset havde været lukket ifb. med bestyrelsens julefrokost. Julefrokosten var planlagt udenfor sæson, så der er ikke tale om at fællesskabet er blevet forbigået med en manglende åbningsdag. 

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for HF ENGHAVEN

Onsdag den 27.februar 2019 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Husk - det er på generalforsamlingen at DIN stemme kan blive afgørende, så det er VIGTIGT du kommer!

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig, og sker via e-mail: [email protected] (Husk at påføre havenummer og antal personer der deltager).

På glædeligt gensyn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019.

3 a. Fremlæggelse af vejledende budget for 2019

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2019.

(Forslag skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, på mail: [email protected])

5. Valg

A): Valg af kasserer for 2 år. 

På valg:

Wolfgang Schmitz (modtager genvalg)

B): Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg:

Lærke Kit (modtager ikke genvalg)

Charlotte Vestengård (modtager genvalg)

C): Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år.

D): Valg af revisor for 2 år.

E): Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år

F): Valg af vurderingsudvalgsformand for 2 år

G): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg for 1 år

H): Valg af bladudvalg

I): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

7. Eventuelt

Generalforsamling 2018

Ekstraordinær generalforsamling 2018:

Der indkaldes til Ekstra ordinær general forsamling FREDAG DEN 23 MARTS KL 18.30 i lokalerne i Skovsbovænget.

Dagsorden i flg lovene.

Adgangskriterie : Havelejen er betalt og man møder op i ædru tilstand.

Der vil " kun " være forplejning i form af kaffe / te , øl / vand.

Sig det til din nabo , genbo! 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i HF ENGHAVEN

Onsdag den 23.marts 2018 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Referent: Charlotte Vestengård

1. Valg af dirigent.

Anja Lærke blev valgt

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen. Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

Valgt blev:

Jan, have 269 Janne, have 208 Eva Godiksen, have 274

2. Beretning ved formanden.

Formanden indleder sin beretning med at orienterer om at regnskabet for 2017 ikke er godkendt. Trods mange timers revision er det ikke lykkedes at godkende regnskabet. Formanden kan imidlertid oplyse at der ikke mangler penge i foreningens kasse.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2017.

Kassereren er ikke fremmødt ved den ekstraordinære generalforsamling. Formanden beder revisor Karsten Jelstrøm om at redegøre for regnskabets aktuelle status. Revisor orienterer: Der mangler 70 haveleje indbetalinger for 2017, og kontoens indestående er 190.000 kr. Der er generelt rod i regnskabet i en sådan grad at det ikke har været muligt at revidere det, og det regnskab der er lagt ud til generalforsamlingen, er i princippet ikke anvendeligt og det er derfor ikke relevant at gennemgå det. Et medlem rejser spørgsmålet: Skal der indgives politianmeldelse? I det samme ankommer kassereren. Han går på ”talerstolen” og orienterer om sit svigtende helbred gennem de sidste to år, og anerkender at han har ”svigtet foreningen”. Den øvrige bestyrelse har forsøgt at hjælpe ift. Havelejeopkrævninger, men der er undervejs gået uorden i giro-nummersystemet, hvilket har medført det er umuligt at redegøre for hvem der har indbetalt. Der opfordres fra salen til at den nye bestyrelse tager over herfra, og fremadrettet får styr på havelejeopkrævninger for 2018. Det pointeres at det er VIGTIGT at den/de kandidater der ønsker opstilling til valg af kasserer, magter opgaven og kender omfanget heraf.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2018.

Havelejen for 2018 kan ikke fastsættes før der er styr på budgettet. Der stilles forslag om ekstern revision, forslagsstiller: Lykke (have 250)

Forslaget afvises enstemmigt.

Forslag om bedre gennemsigtighed i antal manglende havelejeindbetalinger og gratister, forslagsstiller: Hans Berthelsen (have 152) Forslaget vedtages med overvejende flertal.

De øvrige forslag der er stillet generalforsamlingen, er alle fra sidste år. Forslagsstiller: Hans Berthelsen (have 152), alle blev vedtaget sidste år, men iværksættelse mangler på samtlige. Forslagsstiller opfordrer til at der følges op på samtlige beslutninger i 2018: - Tvist om mulighed for opsigelse ved mislighold. Kirsten var sidste år af den opfattelse at det juridisk ikke var muligt at opsige lejere på grund af mislighold. Forslagsstiller har undersøgt sagen, og konstaterer at det er juridisk muligt. - Andre og bedre vejmaterialer. - Bedre skiltning.

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2018). Punktet udgår (der er ikke lavet et vejledende budget for 2018)

6. Valg

A): Valg af formand 2 år (Kirsten orienterer om formandsposten og opstiller Karsten Jelstrøm).

På valg: Karsten Jelstrøm. Formandskandidaten redegør kort for at han ønsker at lave opstramninger ift. bestyrelsens arbejde og ansvar, herunder udgifterne til bestyrelsen. Der vil, forudsat han bliver valgt, ikke udbetales honorar til bestyrelsens medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vil ene og alene blive afregnet med fri haveleje. Karsten blev enstemmigt valgt.

B): Valg af kasserer for 1 år

Kirsten opstiller Wolfgang På valg er Wolfgang som blev enstemmigt valgt.

C): 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg: Heidi, Thomas, Michael B.J., Jason, Karsten R., Bruno, Allan, Niels, Brylle, Tommy. Valgt blev: Karsten R, Thomas og Heidi

2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. På valg: Anja Lærke, Lærke, Benedikte, Michael B.J., Niels, Tommy, Charlotte. Valgt blev: Lærke, Charlotte

D): Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg: Kirsten, Anja Lærke, Benedikte, Allan, PH. Valgt blev: Kirsten, Anja Lærke.

E): Valg af revisor for 2 år.

På valg: Sara Valgt blev Sara.

F): Valg af revisor for 1 år.

På valg: Brylle. Valgt blev Brylle

G): Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

Lone Karen, Michael B.J., PH. Valgt blev Michael B.J., Lone Karen.

H): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg 

På valg: Brylle, Birgit, Michael B.J., Bjarne, Kathrine Valgt blev: Birgit, Bjarne, Kathrine.

I): Valg af bladudvalg

Bladudvalget blev genvalgt

J): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

Bestyrelsen er valgt som delegerede.

7. Eventuelt

Hans Berthelsen: opfordrer til skærpet fokus på vandspild.

Referat af ordinær generalforsamling i HF ENGHAVEN

Onsdag den 21.februar 2018 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Referent: Charlotte Vestengård

1. Valg af dirigent.

Anja Lærke blev valgt

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen. Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

Valgt blev:

Niels, have 154 Pia, have 181 Eva Godiksen, have 274

2. Beretning ved formanden.

Formanden indleder sin beretning med at bede generalforsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for de medlemmer der er døde i den forgangne sæson.

I beretningen redegør formanden for hvordan de seneste 2 år i bestyrelsen har Været turbulente, præget af alvorlig sygdom hos kassereren og manglende opbakning af formanden. Perioden har været særdeles belastende og har medført at formanden, som er på valg, ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlem Henny Brink, som ligeledes er på valg ønsker heller ikke genvalg.

Lars Mengers har trukket sig fra bestyrelsen 1 år før afsluttet valgperiode pga. sygdom.

Formanden retter en tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement og store indsats igennem mange år. Der rettes tillige en tak til enkelte medlemmer udenfor bestyrelsen som har haft administrative opgaver, samt en tak til kredsen for at have været behjælpelige.

Endvidere beretter formanden om de mange tiltag, og den store udvikling der har været i foreningen i de 12 år hun har siddet på formandsposten. Særligt samarbejdet med Odense Kommune har udviklet sig, på godt og ondt. I den forbindelse nævnes, med en vis tristhed, at udviklingen hos såvel en stor del af medlemmerne som kommunalt, trækker i en retning der bevæger sig mere og mere væk fra den oprindelige idé med kolonihaver. I takt med at der er lagt vand ind i alle haver, med separate målere, muligheden for at få indlagt strøm, og senest kommunens krav om offentlig kloakering til spildevandshåndtering, stiller medlemmerne større og flere krav til huse og brugsret, hvilket har ført til at de enkelte havelodder nærmest bliver forvandlet til haveparceller.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2017.

Kassereren er ikke fremmødt ved generalforsamlingen. Formanden orienterer om at der har været kontakt til kassereren, og at han oplyser at der ikke kan fremlægges regnskab for 2017. Der er ikke noget regnskab! Formanden har i den forbindelse rådført sig med kredsen, i forhold til hvorvidt man i et sådan tilfælde kan gennemføre en generalforsamling. I det konkrete tilfælde hvor kassereren er på valg er der ikke noget til hinder for at gennemføre generalforsamlingen og foretage valg af ny kasserer og valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

Det manglende regnskab og kassererens fravær afstedkommer mange spørgsmål fra medlemmerne. Herunder status på kassebeholdning, status på bankkonti og havelejerestance. Der er ingen, udover kassereren, i bestyrelsen der har adgang til- eller indsigt i foreningens bankkonti. Bestyrelsen er dog vidende om at der ikke er sendt havelejeopkrævninger ud i tilstrækkeligt omfang.

Der spørges ind til hvordan det kan være gået så galt. Hertil svarer formanden at hun af 2 omgange har gjort den øvrige bestyrelse opmærksom på sagens alvor, og opfordret til, internt i bestyrelsen at stille et mistillidsvotum til kassereren. Disse opfordringer har imidlertid ikke fået opbakning fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der spørges ind til hvad der ligger til grund for at bestyrelsen er gået imod formanden i forhold til at stille et internt mistillidsvotum mod kassereren. Argumentet er at den øvrige bestyrelse havde ondt af kassereren, og at man imødeså hans situation med svær sygdom med medmenneskelighed.

Revisor beretter at han siden midten af januar forgæves har forsøgt at etablere kontakt til kassereren med henblik på at regnskabet kunne revideres. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne bilægger økonomien i første omgang, og at generalforsamlingen gennemføres med de øvrige punkter.

Det diskuteres hvorvidt det er relevant at gemme reviderede bilag, og på den måde skabe mere indsigt og klarhed over forvaltningen af medlemmernes penge. Som det har været frem til nu konfiskeres alle bilag efter endt revision, hvilket rejser spørgsmålet om hvor mange sorte penge der er i omløb, og som der derfor ikke kan redegøres for. Kredskassereren opfordrer i den forbindelse til at man altid gemmer reviderede bilag.

For ikke at gøre det manglende regnskab til en endeløs diskussion bliver generalforsamlingen gjort opmærksom på muligheden for afstemning om at stille mistillidsvotum til hele bestyrelsen. Kredsformanden orienterer om konsekvenserne heraf, hvorefter afstemningen foretages. Afstemningsresultatet ender med et mistillidsvotum til den samlede bestyrelse med stemmerne:

95 for 35 imod

Hermed afsluttes generalforsamlingen.

Den afgående formand og næstformand sørger for, inden for en endnu ikke given tidsfrist, at indhente de dokumenter der findes vedr. foreningens økonomi samt at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling.

Hermed udgår punkterne 4, 5, 6 og 7 som behandles ved den ekstraordinære generalforsamling.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2018.

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2018).

6. Valg

A): Valg af formand 2 år.

B): Valg af kasserer for 1 år

C): 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

D): Valg af 2 suppleanter for 1 år.

E:) Valg af revisor for 2 år.

F): Valg af revisor for 1 år.

G): Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

H): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg

I): Valg af bladudvalg

J): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

7. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF ENGHAVEN

Onsdag den 21.februar2018 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

1.b. Nedsættelse afstemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for2014.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2015.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. )

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2015).

6. Valg

A): Valg af formand 2 år.

B): Valg af kasserer for 1 år

C): 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

D): Valg af 2 suppleanter for 1 år.

E:) Valg af revisor for 2 år.

F): Valg af revisor for 1 år.

G): Valg af 2revisorsuppleanter for 1 år:

H): Valg af 3 medlemmer til vurderingsudvalg

I): Valg af bladudvalg

J): Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

7. Eventuelt

p.b.v.

KirstenSørensen

Formand

Tilmelding til generalforsamling bedes ske på:

[email protected]

Referat fra møde i OHS

Med til mødet var Charlotte som er afd. chef i afdelingen for Erhverv og Bæredygtighed .

Der er pr 18. aug. besluttet flg. tiltag, og nye byggeregler for kolonihaver i Odense:

Alle eksisterende bygninger skal opmåles og registreres herunder også oplysninger om samletanke , dette sker i perioden jan til april 2016.

De nye byggeregler er gældende fra d. 20.10.2015

Eksisterende byggeri på max 60 m2 lovliggøres ( dog max 10%), heri er medregnet overdækket terrasse. By og kulturudvalget vil, på et møde d. 24. november, drøfte om bebyggelsesprocenten kan øges til 15% (dog stadig max 60 kvm.) Taghøjde på nyt byggeri sættes ned fra nu 4,5 m til 3,5 og alle kolonihavehuse skal fremadrettet opføres med sadeltag.

Alt nyere overbebyggelse lokaliseres og skal fjernes.

I oktober bliver der taget luftfotoer af samtlige kolonier for at lokalisere overbebyggelser.

I november laves en handlingsplan for kolonierne. Alle haver skal have en lokalplan , der KAN medføre et §14 forbud der betyder at der ikke må opføres byggeri mens lokalplanen forhandles. De kolonier der ligger i landzone ( OS ) har en egen lov vedr. byggeansøgninger der bl.a. indebærer at hvis du vil bygge ud skal dine naboer høres i sagen , om byggeriet event kan være til gene for dem ( høringstid 4 uger ).Alle huse skal registreres i BBR ( Bygnings og boligregisteret i Danmark ) ALLE haver med en håndvask SKAL have en godkendt tank, dvs. den skal være monteret af momsregistreret VVS er.

Fra 1 / 11 til 31 / 3 må man opholde sig i haven ml 07 og 22 samt hele døgnet i weekenden og i skoleferier. Man må kun have folkeregister adresse i haven i den periode der er sæson , derefter skal den flyttes til ens bo adresse igen. Der skal lukkes for vandet i kolonierne i perioden 1/11 til 31 / 3 dog må der være en vinterhane.

Det var stort set det venner !!!!!!!! Det bliver ikke sjovt , vi kan altså ikke sælge en have til 5000 f.eks. uden at der skal etableres en samletank til 20.000 for at det er lovligt at sælge / købe så lige nu står foreningerne vel på stand by indtil vi nedlægger os selv , der er da ikke mange der har råd til at købe et fristed mere med den lovgivning , men så'n er livet lige nu. Det er s..... ikke i orden hvis I spør' mig.

Kirsten

Generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF ENGHAVEN

Onsdag den 18.februar20I5 kl. 18.30

Skovsbovænget10, 5230 Odense M

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

1.aGodkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

1.b.Nedsættelse afstemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for2014.

4.Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2015.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. )

5.Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2015).

6. Valg

A: Valg af kasserer for 2 år. På valg er Lars Mengers, have nr. 53

B)2 bestyrelsesmedlemmer for 2år. På valg er Bruno Knudsen, have nr. 43,

og Karsten Rasmussen, have134

C)Valg af 2 suppleanter for 1 år.

D)valg af revisor for 2 år.På valg er Karsten Jelstrøm, have nr. 208

E)Valg af 2revisorsuppleanter for 1 år:

F)Valg af bladudvalg

G)Valg af delegerede til kredsrepræsentantskabet

7. Eventuelt

p.b.v.

KirstenSørensen

Formand

Ønskes der forplejning efter

generalforsamlingen - skal der gives

besked senest lørdag d. 14-2-15

til formanden: Kirsten Sørensen

T!f.41821074

ell. mail : [email protected]

Møde med Odense Kommune

Møde vedr. bæredygtige kolonihaver den 4-3 -13 på Slottet.

Fra Odense Kommune var der mødt 6 embedsmænd op ( der var godt nok

kun en mand ) fra flere afdelinger i Kommunen.

Der skal findes en løsning på spildevands udledningen i vores kolonihaver.

En løsning der gerne skulle være for alle, derfor er der nedsat en arbejdsgruppe i kommunen der skal lave et beslutningsgrundlag til politikerne senest i

slutningen af 2014. Da det er et pilot projekt, vil kommunen gerne lære mere

om det at være " kolonist ". Idet de mener at taler vi samme sprog har vi også samme målsætning om at finde den bedste løsning, både for kolonierne OG Kommunen. Derfor startede aftenen med en gennemgang af årets gang i kolonierne, alt fra bare at tage over at kigge i vintermånederne til at så,

plante og høste. Derefter kom emnet spildevand så på dagsordenen, noget som vi i foreningerne bliver NØDT til at tage alvorligt og som iflg. embedsfolkene kunne resultere i forskellige løsninger i forskellige kolonier muligvis ud fra forskellen i beliggenhed og størrelser. Det KUNNE være Kommunal kloakering, det KUNNE være samletanke, det KUNNE være fælles toiletter det KUNNE være ... De foreninger der var med til mødet følte at vi blev lyttet til, vi ved jo godt det i den sidste ende er politikerne der bestemmer men flere gav udtryk for at det var rart at blive hørt. Vi fik dem til ar forstå at vi ikke

havde noget imod en spildevands ordning MEN frygter medlems flugt hvis prisen bliver for høj, idet vi mener kolonihaver er for dem der ikke har de store midler men stadig har RET til et fristed. Næste proces i processen er en Workshop den 27 - 3 hvor der også vil være en politiker til stede . Lars , Bruno , Michael og referenten alias Kirsten synes det var et godt møde og glæder os til det næste.

Generalforsamling 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F ENGHAVEN

Torsdag den 6. februar 2014 kl. 18.30

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Dagsorden:

Valg af dirigent.

1.a Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

1.b. Nedsættelse af stemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2013.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af haveleje for 2014.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før

generalforsamlingen. )

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2014).

6. Valg:     

A) Valg af formand for 2 år: På valg er Kirsten Sørensen, have nr. 178

B) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg er: Michael Hollænder, have nr. 33, Henny Brink, have nr. 258 og

Jan Jørgensen, have nr. 169

C) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

D) Valg af revisor for 2 år. På valg er Gerda Møller, have nr. 200

E) Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:

F) Valg af bladudvalg:

7. Eventuelt

P.b.v.

Kirsten Sørensen

Formand

Hvis der ønskes forplejning er tilmelding nødvendig – senest d. 1-2-14

ved henvendelse til formanden på tlf. 41821074

eller mail: [email protected] eller via facebook !

Generalforsamling 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F ENGHAVEN

Onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00

Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

1.a Godkendelse af forretningsordenenfor generalforsamlingen.

1.b. Nedsættelse af stemmeudvalg.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2012.

4. Indkomne forslag,herunder fastsættelse af haveleje for 2013.

(Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. )

5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år (2013).

6. Valg:

A) Valg af kasserer for 2 år.

På valg er Lars Mengers, have nr. 53

B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Bruno Knudsen, have nr. 43

Karsten Rasmussen, have nr. 134

C) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

D) Valg af revisor for 2 år.

På valg er:Karsten Jelstrøm, have nr. 208

E) Valg af 2 revisorsuppleanter for1år F) Valg af bladudvalg: 7. Eventuelt

Referat af generalforsamling d. 20. februar 2013

Formanden Kirsten Sørensen bød velkommen til de fremmødte 54 medlemmer.

Forsamlingen valgte Odense Havelodselskabs nye formand –

Hans- Erik Olsen som dirigent, hvorefter han overtog ledelsen af mødet.

Der nedsattes et stemmeudvalg, hvorefter formanden forelagde beretningen.

Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til denne, som efterfølgende blev

enstemmigt godkendt.

Kassereren Lars Mengers forelagde og kommenterede herefter det reviderede

årsregnskab for 2012, som udviste et overskud på godt 115.000 kr.

Dette foranlediget af en ret drastisk inddrivelsespolitik af kontingenter og

gæld, samt en stram styring af udgifterne i forhold til budgettet.

Status udviste en formue på 243.000 kr., hvoraf jubilæumsfonden tegner sig

for 40.000kr. Regnskabet blev efter uddybning og forklaringer til enkelte punkter vedtaget.

Der var fremsendt 1 forslag gående på oprettelse af en vejfond, hvor lejerne

hvert år skulle indbetale 200 kr.

Forslaget blev efter en længere debat ikke vedtaget.

Kassereren fremsatte herefter forslag til vejledende budget for året 2013 –

heri var forlods taget hensyn til øgedeudgifter til bl.a. vedligeholdelse af veje.

Kontingentet / havelejen foresloges uændret – budgettet godkendtes af

forsamlingen.

Herefter var der valg til bestyrelsen:

Lars Mengers blev enstemmigt genvalgt til kasserer for de kommende 2 år.

Bruno Knudsen og Karsten Rasmussen genvalgtes uden modkandidater.

Som suppleanter valgtes Claus Madsen (242) og Charlotte Vestengaard (135).

Karsten Jelstrøm genvalgtes som revisor for 2 år.

Som revisor suppleanter valgtes Jens Sørensen (209) og Sandra Zehmk(46).

Bladudvalget fortsatte uændret med:

Annelise Bryld (76), Gerda Møller (200) og Børge Hansen (166) som

medlemmer.

Petanqueudvalget aflagde beretning og regnskab, samt takkede sponsorer.

Formanden Kirsten Sørensen sluttede mødet ved at gøre opmærksom på,

at der af hensyn til forplejningen ved kommende generalforsamlinger bedes

ske tilmelding – samtidig takkede hun dirigenten for god ledelse af mødet.

Ekstraordinært møde. i Havelodselskabet

Ved Fællesledelsesmødet i kredsen den 3.7.12 blev Hans- Erik fra

Hedvigslund valgt som ny Kredsformand for Odense.

Egentlig var valg til formandsposten det eneste punkt på dagsordenen,

MEN vi fik spurgt til det brev vi havde sendt til Kredsen vedr. lovliggørelse

ved salg. Dette skal de drøfte med kommunen MEN FØRST DEN 27 August.

Rigtig ØV men vi må vente så længe . Lovlige haver og haver der nemt kan

lovliggøres sælges selvfølgelig stadig . Håber på jeres forståelse.

VH Bestyrelsen.

Kredsmøde d. 4. sep. 2011:

Referat fortsat ikke udfærdiget...

Så der er p.t. (desværre) ikke noget nyt i sagen om lovliggørelse af haver.